JAZU s.r.o. » PLASTOVÉ FORMY PRO VÝROBU ZÁMKOVÉ DLAŽBY,CHODNÍKOVÉ DLAŽBY, GEOMŘÍŽ PRO ZPEVNĚNÍ PODLOŽÍ POD STAVBY.
 

                                            GEOMŘÍŽ

              komůrkový ( buňkový ) systém zpevnění podloží pod stavby

Orientační ceny GEOMŘÍŽE: 1 sekce = 16,38 m2 - (šíře=2,60 m,délka=6,30 m), cena je uvedena v Kč, bez DPH      (ceny od 01.února 2013)

Výška sekce 
100 mm

116,- Kč /m2  =  1900,- Kč /sekce

 

 

150 mm 172,- Kč /m2  = 2817,-Kč / sekce

 

200 mm

199,- Kč /m2   = 3260,- Kč /sekce

 

Stabilizační základy určené pro stavebnictví Mřížkový systém GEOMŘÍŽ vyrábí firma v Polsku. Výroba začala v roce 1998 a výsledky kvality jsou vyšší než u běžně dostupných výrobků na našem trhu. Vytváří se plast tvrdého základu po kterém se mohou pohybovat i těžší dopravní prostředky. Po 10 cm mřížce mohou projíždět i 12 tunové automobily. Cenová relace je nižší, než u mřížky jiné, dostupné na našem trhu. Mřížkový systém GEOMŘÍŽ je dostupný ve dvou odlišných druzích povrchové úpravy : texturované a perforované. Texturovaná úprava má vytvořené prohlubně tvaru diamantu vtlačené do povrchu stěn buněk. Tento jednoduchý diamantový vzorek výrazně zvyšuje třecí působení mezi povrchem buňky a výplňovým materiálem, čímž zlepšuje charakteristiky pro všechny aplikace. Perforovaná navíc propouští vodu mezi komůrkami a nevytváří tzv. jezírka. Všechny fáze výroby jsou monitorovány statistickým procesem kontroly, tak ať si vyberete texturovaný nebo perforovaný povrch v době odeslání na místo určení (stavbu) bude mít každá sekce zaručenou normovanou kvalitu. Navíc je každá sekce se zárukou vady materiálu výroby.
Zpevnění cest
Systém GEOMŘÍŽ zpevňuje strukturální výplň tím, že zvyšuje její kluzovou pevnost a tuhost. Toto zlepšení je výsledkem „obručové“ pevnosti stěn mřížek, pasivním odporem sousedících mřížek. Tento mechanismus vytváří mostovou roznášecí strukturu s vysokou flexibilní pevností a tuhostí. Tato mostová struktura zlepšuje dlouhodobou charakteristiku deformace vlivem zatížení u běžných granulárních výplňových materiálů a dovoluje výrazné zredukování tloušťky strukturálních prvků pro podporu zatížení (zvyšování únosnosti). Pro jednovrstevné aplikace při zvyšování únosnosti jako základy vozovek nebo koncových smyček (konečná autobusu atd.) je ziskem použití systému GEOMŘÍŽ to, že se redukují nároky na výkopy a na výplňový materiál. U systému GEOMŘÍŽ můžou být využity pro granulární výplně materiály dostupné přímo na stavebním místě jako náhrady za drahé dovážené materiály. Protože zatížení je roznášeno nebo přemostěno na měkkých půdách, tloušťka a hmotnost prvků na zvýšení únosnosti může být až poloviční v porovnání s tradičními metodami zvyšování únostnosti.
Stabilizace základů vozovek Mřížkové zpevnění systému GEOMŘÍŽ vytváří tuhé základy s vysokou flexulární pevnosti. Funguje jako polotuhá kostka, zatížení roznáší laterálně a tím dramaticky snižuje kontaktní tlaky na podloží. S použitím systému GEOMŘÍŽ může jako výplňový materiál sloužit písek špatné kvality a to jak pro stálé tak pro přechodné konstrukce základů vozovek, dokonce i na velice měkkém podloží. Taktéž se může použít drcené kamenivo frakce 0 - 63 mm.
Opěrné stěny Mřížková vazba systému GEOMŘÍŽ vylučuje potřebu drahých strukturálních štítových panelů. Systém tvoří celkově vázanou stěnu, která může být se zadní výplní vázána různými kotvícími (výstužnými systémy). Vnější buňky mohou být vyplněny povrchovou zeminou, aby podporovaly přírodní vegetativní pokryv.
Ochrana kanálů GEOMŘÍŽ zaručuje flexibilní trvanlivou ochranu s definovanou drsností a stabilitou. K dosažení strukturálních a hydraulických parametrů je možno použít jednovrstvé nebo vícevrstvé konfigurace. Zatravněné výplně jsou ideální v místech s občastnými záplavami v odtokových kanálech a horních částech svahů velkých kanálů. Pro oblastí s vysokou úrovní hladiny se doporučuje výplň betonová směs.
Balast pro kolejové svršky Mřížková vazba zprostředkovaná systémem GEOMŘÍŽ zabraňuje laterálnímu pohybu materiálu balastu a subbalastu. Výsledkem je zvýšená tuhost struktury kolejového svršku a větší stabilita rozchodu a náklonu kolejnic. Je zásadně redukováno jak diferenciální tak celkové sedání balastu dokonce i na málo únosném podloží. Systém GEOMŘÍŽ zvyšuje trvanlivost charakteristik svršku v oblastech s velkou frekvencí dopravy jako jsou křížení, výhybky a točny. V poslední době se systémem GEOMŘÍŽ opravují a zpevňují lesní cesty v bahnitém a nesoudržném mokrém terénu. Je to ideální pro těžké lesní mechanizmy.
Betonová ochrana Mřížková vazba systému GEOMŘÍŽ vyplněná betonovou směsí zajišťuje flexibilní formu a chová se jako série expanzích kloubových spojů. Mřížky se poddají a kopírují podloží, tím odstraňují možnost nekontrolovaných prasklin v betonu. Systém GEOMŘÍŽ je ideální pro ochranu svahů exponovaných krytým erozním podmínkám a kanálů s trvalým průtokem vody.
Ozeleněné svahy Mřížková vazba GEOMŘÍŽ s velkými buňkami pojme a chrání vegetativní kořenové oblasti. Na svazích uvnitř buněk mohou být snadno pěstovány keře a malé stromy. GEOMŘÍŽ se zasype zeminou do které se mohou vysadit květiny nebo zasít tráva.
Vegetativní ochrana Mřížková vazba systému GEOMŘÍŽ zvyšuje přirozený odpor tím, že obejme a ochraňuje vegetativní kořenovou oblast. Integruje a zpevňuje vegetativní koberce tím, že nutí vodu téci přes vrch a nenechá ji protékat zkrz travnatý koberec. Nevyplavuje zeminu od kořenů vegetace.
Použitelnost GEOMŘÍŽE ve stavebnictví Montáž GEOMŘÍŽE se může provádět při teplotách vzduchu od -20°C do +43°C. 
     Rozměry - šíře 2,60m, délka 6,30m = 16,38 m2. Výška 100 mm GEOMŘÍŽE zasypaná a zhutněná drceným kamenivem frakce 16-32 mm, garantuje stejné zpevnění povrchu jako volně sypané zhutněné drcené kamenivo frakce 16-32 mm nebo 32 - 64 mm o výšce 400 mm.Na ploše zpevněné GEOMŘÍŽÍ nedochází při otáčení těžkých mechanizmů k borcení kol do kameniva.Systém GEOMŘÍŽ zvyšuje klouzavou pevnost a tuhost.
     Před zahájením stavby je nutné udělat geologický průzkum staveniště. Podle toho, jak bude stavba veliká plošně a objemově necháme vypracovat zatížení stabilní, to znamená váhu stavby (budovy, jako celek) a k tomu zatížení nahodilé (zařízení objektu, předpokládaný objem a váhu zboží, pohyb aut po staveništi a stavbě) na podloží staveniště. Po součtu stabilního a nahodilého zatížení určujeme výšku zpevnění systémem GEOMŘÍŽ.
     V praxi to znamená, že pod GEOMŘÍŽ podkládáme geotextilii z důvodu vtlačení použitého kameniva do zeminy. Kamenivo totiž zůstává v komůrkách GEOMŘÍŽE a tím plní funkci zpevnění podloží.V případě většího nahodilého zatížení (jízda kamionů), zpevňujeme podloží položením dvou vrstev GEOMŘÍŽE o výšce 100 mm (2x 100mm = 200 mm). Výhody zpevnění GEOMŘÍŽÍ, nemusíme provádět výkopy pro ukládání kameniva ( práce hloubením), stačí jen srovnání terénu do požadované roviny a můžeme začít s pokládkou.
GEOMŘÍŽ prodává společnost JAZU s.r.o. Příbram, jak pro Českou, tak i Slovenskou republiku.